Štvrtok, 21.06.18 | Bratislava

Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na životné šance

Hodnoty spoločnosti sa najzreteľnejšie prejavujú v jej vzťahu k svojim najslabším členom. Hmotná bieda najintenzívnejšie ovplyvňuje vývoj tela a myslenia detí v prenatálnom období a počas prvých troch rokov života. Mozog podlieha novým vplyvom aj návykom a nepoužívaním stráca určité funkcionality.

Prednášky vedcov aj diskusia odborníkov z vedeckého, štátneho, mimovládneho aj akademického sektoru v rámci interdisciplinárnej konferencie „Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na životné šance“, ktorá sa uskutočnila 21. júna 2018 v Aule Slovenskej akadémie vied v Bratislave, poskytli zásadné fakty o potrebe čo najvčasnejšej intervencie do zlepšovania životných podmienok detí a stimulovania ich rozvoja od najrannejšieho veku. Konferencia mala za cieľ zhromaždiť a prezentovať výskumné poznatky spoločenských, lekárskych a prírodných vied o účinkoch chudoby a deprivácie na kognitívne a sociálne napredovanie detí a na ich základe apelovať na predstaviteľov štátnych inštitúcií o potrebe intervencie, nielen v záujme samotných detí, ale spoločnosti ako celku.

Konferenciu otvorila riaditeľka Sociologického ústavu SAV profesorka Silvia Miháliková prednáškou „Práva dieťaťa v kontexte dokumentov OSN a EÚ“. Michal Dubovický z Centra experimentálnej medicíny SAV a následne profesorka Daniela Ježová z Biomedicínskeho centra SAV objasnili vzťahy medzi hladovaním, emočnou záťažou matky a rôznymi ochoreniami či neurovývinovými poruchami. Doktorky Elena Prokopová a Marta Špániková z Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS upozornili okrem iného na nedostatok času pre komunikáciu s dieťaťom, ktorý začína byť výrazný v dobre situovaných aj chudobných rodinách a podpisuje sa negatívne napríklad na rozvoji rečových schopností detí.

Po medicínskom bloku nasledoval blok sociologický, v ktorom Daniel Škobla z Inštitútu pre výskum práce a rodiny hovoril o kritických dôsledkoch obmedzeného prístupu k pitnej vode, chýbajúceho napojenia na kanalizácie či nepravidelného odvozu odpadov najmä v segregovaných lokalitách na šance detí na rozvoj svojich schopností. Sociologička Zuzana Kusá následne kriticky poukázala na štatistické dáta, ktoré preukazujú mizivú šancu detí z najchudobnejších prostredí na Slovensku na sociálny vzostup a vymanenie sa z pasce generačnej chudoby. Na základe týchto dát apelovala na predstaviteľov decíznej sféry na Slovensku na absolútne nedostačujúcu a nevalorizovanú výšku dávok v hmotnej núdzi, ktorá nedokáže zabezpečiť podmienky pre čo i len trochu dôstojný život a šance detí z takýchto rodín na sociálny vzostup a uplatnenie v živote. 

V popoludňajšej časti konferencie sa štátni tajomníci rezortov školstva a sociálnych vecí, zástupcovia občianskeho aj akademického sektora z rôznych regiónov Slovenska v dvoch panelových diskusiách venovali otázke dostačujúceho príjmu na uspokojenie základných potrieb pre zdravý vývoj dieťaťa a otázke bezpečného a priestorovo dostačujúceho bývania detí a ich prístupu k verejným službám.

Na záver konferencie účastníci prijali spoločné vyhlásenie, adresované predstaviteľom verejnej správy a poslancom NR SR.

Blizsie informácie o priebehu podujatia nájdete tu: Interdisciplinárne o dôsledkoch chudoby v detstve (SAV)

Materiály z konferencie nájdete na webe Sociologického ústavu SAV

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben