24.11.2020

eduRoma: Ako zostať blízko na diaľku

Reagujúc na vskutku mimoriadnu, pandemickú situáciu spojenú s vírusovým ochorením Covid 19 a jej dopadom na vzdelávací proces na Slovensku bola odborníkmi z organizácie eduRoma spracovaná „Správa o dištančnom vzdelávaní žiakov z rómskych komunít počas pandémie Covid-19.“

Široký dopad núdzových opatrení dotýkajúcich sa aj sféry školstva, poukázal na zásadné slabé miesta predovšetkým v súvislosti so zabezpečením dištančnej formy vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít. Na základe prieskumu s názvom Ako zostať blízko na diaľku a následnej formulácie štyroch kľúčových správ v časovom rozmedzí marec – jún 2020 bolo poukázané na akútnu nepripravenosť slovenského vzdelávacieho systému na vzniknutú situáciu, či už po inštitucionálnej, personálnej, metodickej stránke, ale takisto na možnosti nápravy, ktoré by zlepšili prístup detí z rómskych komunít k vzdelaniu aj po odznení pandémie. Zistenia odborníkov z OZ eduRoma poukázali okrem iného na to, že sa vzniknutou situáciou vytvorili štyri typy žiakov, kde sa k základnému deleniu na onlineoffline deti, teda rómske mestské deti a deti žijúce v osadách, dospelo k rozšíreniu rozlíšenia na deti, ktoré mesiac pred skončením roka začali dobrovoľne navštevovať školu a tie deti, ktoré od začiatku krízy nemali absolútne žiadny kontakt s učivom. Správy poukázali na problematický kontakt učiteľov s rodičmi a deťmi z marginalizovaných skupín. 

Dištančný spôsob výuky kladie dôraz predovšetkým na vlastný manažment a sebakontrolu, zároveň však v prípade mladších detí vytvára tlak na aktívny rodičovský prístup. Po zohľadnení informácií najlepšiu podporu deťom dokázali zabezpečiť rodičia zo strednej vrstvy obyvateľstva. V prípade sledovaných marginalizovaných skupín sa situácia komplikovala nepripravenosťou rodičov na danú situáciu, spôsobenú ich dlhodobou socioekonomickou situáciou. Pedagogický pracovníci si vo svetle zistení prieskumu zhodne nevedia predstaviť pokračovanie v dištančnom spôsobe výuky, jej opodstatnenosť pripúšťajú iba v prípade ďalšej pandémie či dlhodobej chorobe žiaka. 

Covid 19 však v rovnakej miere poukázal na slabé miesta slovenského vzdelávacieho systému ako takého, ako je napríklad nepripravenosť učiteľov rok pred spustením povinného predprimárneho vzdelávania na prácu s rómskymi komunitami, kde absentuje predovšetkým zastrešenie vzdelávacích kurzov prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Za nedostačujúcu bola vyhodnotená aj podpora zo strany zriaďovateľov pri realizácií dištančného spôsobu výučby. 

Správa z prieskumu v závere prináša zoznam konkrétnych pravidiel prvého kontaktu pri realizácií dištančného vzdelávania žiakov z rómskych komunít, ale rovnako ponúka odporúčania smerujúce k celkovému zlepšeniu výchovného procesu po návrate detí do škôl.

Celú výstupnú správu z prieskumu eduRoma nájdete TU  

 

Viac informácií o práci OZ eduRoma nájdete TU 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben