"Kolektívne pracovné právo - Quo Vadis?"

Dňa 7.10. 2014 sa konala vedecká konferencia projektu Friedrich Ebert Stiftung k predstaveniu novej publikácie "Kolektívne pracovné právo". Oblasť kolektívneho pracovného práva v Slovenskej republike je príkladom minimálneho množstva zákonných ustanovení.

Mnohé sporné otázky a nejasnosti sú vyriešené až v aplikačnej praxi často v príkrom rozpore s účelom dotknutého pracovnoprávneho inštitútu. Podobne existuje minimálne množstvo odbornej literatúry o kolektívnom pracovnom práve. Tá často neposkytuje dostatočné východiská pre riešenie sporných situácii a skôr sa orientuje len na parafrázovanie existujúcej právnej úpravy. S ohľadom na popísanú situáciu sa Labour Law Association spolu s Nadáciou Friedricha Eberta, zastúpenie v SR ako jej hlavným partnerom rozhodli pripraviť spoločný výskumný projekt. Ten sa bude zaoberať pálčivými problémami pracovného práva v SR z pohľadu vedy pracovného práva i jej praktickej aplikácie pracovnoprávnych vzťahov. Prvý výstup spoločného výskumného projektu tvorí práve predkladané monografické dielo o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch autorského kolektívu. Nová publikácia by mala preto aj s ohľadom na zloženie autorského kolektívu vyplniť existujúcu medzeru vo vede pracovného práva, poskytnúť odpovede, či právne východiská pri riešení sporných otázok vyskytujúcich sa v oblasti kolektívneho pracovného práva a súčasne poskytnúť niektoré informácie o činnosti sociálnych partnerov na trhu práce. Vedecká monografia je systémovo rozdelená do dvoch základných častí, pričom prvá akcentuje primárne národný rozmer kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, druhá je zameraná na európske a medzinárodné súvislosti spracovanej problematiky. Štruktúra publikácie zodpovedá postupnej snahe o objasnenie významu a existencie kolektívneho pracovného práva, po predstavenie jednotlivých subjektov až k popisu procesu kolektívneho vyjednávania v nadväznosti na realizáciu kolektívnych akcii.

http://www.euractiv.sk/socialna-politika/clanok/kolektivne-pracovne-pravo---quo-vadis-023029

Partner projektu:   LLA

Miesto konania:   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6, Bratislava

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben