Kultúra sveta práce- Ochrana zdravia zamestnanca pri výkone práce

Pokračujúci trend liberalizácie pracovnoprávnych vzťahov i doznievajúca hospodárska kríza sa v podstatnej miere odrazili na starostlivosti zemastnávateľov o zdravie zamestnancov pri výkone práce.

Rastúci počet pracovných úrazov i chorôb z povolania, množiace sa prípady súdnych sporov v oblasti skončenia pracovného pomeru z dôvodu nespôsobilosti ďalšieho výkonu práce i opakujúca sa nespokojnosť s postupom štátnych orgánov pri ochrane života a zdravia na pracovisku boli podnetom na zorganizovanie konferencie

Partner projektu:   asociácia pracovného práva, Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Fakulta sociálnych vied UCM

Miesto konania:   Košice

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben