Štvrtok, 03.10.19 | Bratislava

Kultúra sveta práce: Riešenie kolektívnych sporov a sporné otázky pri uzatváraní kolektívnych zmlúv

V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme sa tento rok už v tradičnom formáte projektu Kultúra sveta práce začali venovať dlhodobej a podceňovanej problematike systematického vzdelávania a práce s mediátormi a rozhodcami, ktorí riešia kolektívne pracovnoprávne spory v podnikoch.

Vedecká konferencia, ktorá sa uskutočnila 3.10.2019, mala povahu aktualizačného vzdelávania pre sprostredkovateľov a rozhodcov pri riešení kolektívnych sporov na obdobie 2019-2021. Prvá časť stretnutia bola venovaná Kolektívnemu sporu podľa § 3a zákona o kolektívnom vyjednávaní, postupu sprostredkovateľa a rozhodcu pri riešení kolektívneho sporu. Súčasťou poobedného programu boli koreferáty účastníčkou a účastníčok k téme sporných okruhov zákona o kolektívnom vyjednávaní a v rámci nej to boli najmä nasledujúce témy - pluralita kolektívnych zmlúv u zamestnávateľa, spôsobilosť na kolektívne vyjednávanie, vyjednanie kolektívnej zmluvy, prílohy a dodatky ku kolektívnej zmluve a späťvzatie návrhu kolektívnej zmluvy alebo jej dodatku.

Projekt systematického koncepčného vzdelávania rozhodcov a sprostredkovateľov vznikol v rámci projektu Kultúra sveta práce, ktorý už niekoľko rokov analyzuje problémy na trhu práce v centre ktorých je zamestnanec. Na štvrtkovom stretnutí sa zúčastnilo 30 účastníkov a účastníčok, ktorí privítali možnosť komunikácie problémov vyplývajúcich z kolektívnych sporov priamo so zástupcami MPSVR SR.

Jedným z cieľov projektu  je identifikácia negatívnych fenoménov vyskytujúcich sa vo svete práce, ich dôsledné skúmanie na teoretickej i praktickej úrovni a vyvodenie záverov, ktoré by mali predstavovať kľúčové prvky nového nastavenia právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov. Veríme, že projekt, ktorý vznikol v spolupráci s Labour Law Association (Asociáciou pracovného práva) prispieva ku skultúrneniu pracovných podmienok a k riešeniam problémov na pracovisku.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben