Piatok, 06.12.19 | Košice

Medzinárodná konferencia: Znižovanie uhlíkovej stopy v podmienkach Slovenska

Nové zloženie Európskej komisie spravilo svojou prioritou práve ochranu životného prostriedia, ktorej komplexnú stratégiu k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050, zahŕňajúcu opatrenia v rámci klímy, energetiky, priemyslu ako aj ďalších relevantných odvetví, predstavilo v decembri ako tzv. Európsky ekologický dohovor (European Green Deal). Zároveň sa v rámci nedávno uskutočnených prieskumov skoro 50 % opýtaných Sloveniek a Slovákov vyjadrilo, že danú tematiku vnímajú ako jednu z najrelevantnejších aktuálnej doby a podporujú angažovanosť v tejto oblasti.

 

O tom, ako implementovať tento európsky dohovor v podmienkach Slovenska, sa viedli aktívne debaty v rámci konferencie organizovanej EurActivom v spolupráci s FES SK pod názvom "Decarbonising Slovak Economy 2019: What will climate neutrality mean for Slovakia’s energy sector and industry?", ktorá sa uskutočnila dňa 6.12.2019 na pôde Technickej univerzity v Košiciach za účasti relevantných expertov na tému dekarbonizácie, zástupcov priemyselných podnikov ako aj študentov TU v Košiciach. S ohľadom na to, že Slovensko ako primárne priemyselná krajina bude potrebovať komplexnú stratégiu implementácie dohovoru, musia všetky relevantné priemyselné sektory prispieť k dosiahnutiu stanovených cieľov.

 

Ako však podotkol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý sa k diskusii v Košiciach pridal prostredníctom telemosta, budúcnosť našej planéty závisí do značnej miery od toho ako sa nám podarí zvládnuť klimatickú krízu, a budúcnosť nášho kontinentu aj od toho, či ako EÚ dokážeme ostať konkurencieschopným ekonomickým globálnym hráčom, a tak udržať sociálne štandardy pre našich občanov. Potrebné sú preto vyvážené stratégie regulácie emisií, ktoré budú jednak prispievať k zníženiu uhlíkovej stopy, ale taktiež minimalizovať možné negatívne dopady na európsky ekonomický trh.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben