Utorok, 06.11.18 - Streda, 07.11.18 | Banská Bystrica, Dolný Kubín

Programy na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života

Téme zosúlaďovania práce a rodiny je na Slovensku venovaných čoraz viac diskusií. Nemecké mesto Aachen sa už 10 rokov usiluje o lokálnu prorodinnú politiku, ktorá cielene podporuje pracujúcich rodičov. Iniciatíva vychádza z projektu „Lokálne združenia pre rodinu“, ktorý vznikol z podnetu nemeckého Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí a následne bol uplatnený na celom území Nemecka. Tento jedinečný projekt predstavil na začiatku novembra v dvoch slovenských mestách zástupca spolku pre rodinu v meste Aachen Heinz Zohren a vytvoril tak základ diskusie o možnostiach jeho realizácie priamo v Banskej Bystrici a v Dolnom Kubíne.

Podnetnej prednášky Heinza Zohrena a na ňu nadväzujúcej diskusie sa zúčastnili okrem zástupkýň a zástupcov mestského úradu, škôl a škôlok ako aj občianskej spoločnosti taktiež lokálni zamestnávatelia, či matky, ktorých sa otázka zosúlaďovania pracovného a rodinného života priamo dotýka. Po otvorení programu viceprimátormi daného mesta - Jakubom Gajdošíkom v Banskej Bystrici a Jozefom Šimekom v Dolnom Kubíne, zástupkyňou riaditeľky Friedrich Ebert Stiftung v Českej a Slovenskej republike Claudiou Ehing a riaditeľkou Národného centra pre rovnosť príležitostí Annou Klimáčkovou nasledoval príspevok Heinza Zohrena. Heinz Zohren priblížil fungovanie programov, ktoré zlepšujú životné a pracovné podmienky rodín v  meste Aachen. Okrem iného predstavil aj lokálnu politiku a projekty, ktoré tvoria základ pre zosúlaďovanie pracovného a súkromného života, možnosti financovania, spolupráce so vzdelávacími inštitúciami, plánovanie rozvoja mesta, ktoré rešpektuje potreby rodín najmä v oblasti starostlivosti o deti a infraštruktúry, komunikácie s miestnymi zamestnávateľmi, či tvorby medzigeneračných projektov. Tomu, či a do akej miery je toto možné v praxi realizovať v konkrétnych dvoch slovenských mestách, v ktorých toto podujatie prebiehalo, sa venovala následná diskusia.

Téma zosúlaďovania rodiny a zamestnania, ktorá je v dnešnej spoločnosti tak aktuálna, má dôležitú úlohu nie len v kontexte rodovej rovnosti ale aj v demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji lokality ako takej. Veríme, že toto podujatie prispelo k vzniku platformy pre diskusie, ktoré sa tejto témy týkajú a môžu podnietiť  spoluprácu medzi zamestnávateľmi, politickými činiteľmi a organizáciami na úrovni jednotlivých miest, ktorá bude viesť k zlepšeniu kvality života pre rodiny s deťmi priamo v mieste ich bydliska.

Partneri podujatia: Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac informácií k tematike môžete nájsť v priložených materiáloch pod textom. 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben