17.01.2020

Publikácia: Návod pre vznik udržateľnej energetiky na úrovni regiónov SR

Slovensko sa deklaráciami najvyšších ústavných činiteľov aj oficiálnymi stanoviskami zaviazalo k plneniu ambicióznych európskych a globálnych klimatických cieľov.

Na naplnenie politických deklarácií a cieľov je však potrebná reštrukturalizácia mnohých sektorov našej ekonomiky a spoločnosti – výroby energie, dopravy, priemyslu, odpadu a ďalších.

V sektore energetiky, ktorý je najväčším producentom emisií skleníkových plynov, zatiaľ Slovensko nesplnilo - na rozdiel od mnohých iných členských krajín EÚ - svoj cieľ podielu obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2020. Ešte razantnejšie opatrenia sú potrebné pre naplnenie cieľa pre rok 2030. Akékoľvek národné, celoštátne cieľové hodnoty a ambície ale ostanú iba na papieri, ak nebude na úrovni slovenských krajov, okresov, miest a obcí etablovaná dlhodobo udržateľná, profesionálna infraštruktúra lokálnej či regionálnej energetiky na báze dát, najnovších vedeckých poznatkov, znalosti lokálnych pomerov a najmä s využitím čo najväčšieho podielu lokálnych obnoviteľných zdrojov energie. Takáto infraštruktúra však dnes, až na výnimky, chýba. Ak ju v dohľadnej dobe nevytvoríme, nebudeme okrem iného schopní efektívne využiť nemalé zdroje EÚ v nasledujúcom programovacom období, ktoré na podporu prechodu na obnoviteľné zdroje energie budú vyčlenené.

S vedomím týchto skutočností a neodkladných potrieb Slovenska v oblasti energetiky a klimatickej politiky FES - Slovensko v ostatnom roku zrealizovalo projekt, v rámci ktorého sme v spolupráci a pod dohľadom odborných garantov, Juraja Zamkovského, predsedu združenia Priatelia zeme-CEPA a bývalého primátora Bratislavy a súčasného predsedu Správnej rady Slovenskej technickej univerzity a člena OZ Progresívne fórum Milana Ftáčnika, v komunikácii s aktérmi štátnej, regionálnej a lokálnej energetiky a samosprávy, odborníkmi z neziskového a akademického prostredia, s zapojením odborného know-how zo zahraničia v podobe prednášok expertiek z Nemecka a Rakúska, ako aj prostredníctvom exkurzie našej pracovnej skupiny v Rakúsku, využili takto získané poznatky a vypracovali analýzu a konkrétne odporúčania, akými krokmi, procesmi, personálnym obsadením, rozdelením kompetencií a finančnými zdrojmi je na Slovensku možné etablovať dlhodobo udržateľnú, profesionálnu regionálnu a lokálnu energetickú politiku na báze maximálneho možného využitia miestnych obnoviteľných zdrojov energie.

Publikáciu budeme v nasledujúcich týždňoch distribuovať na relevantné miesta od národnej, regionálnu až po miestnu úroveň, aktérom verejnej politiky, štátnej správy a samosprávy ako aj neziskového sektoru, ktorí nesú zodpovednosť za reštrukturalizáciu našej energetiky alebo môžu prispieť k jej prechodu na vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie a k etablovaniu dlhodobo udržateľnej regionálnej a miestnej energetiky. Takýto prechod, vďaka dobrej príprave na efektívne čerpanie prostriedkov EÚ, určených na tento účel, by prispel nielen k naplneniu našich klimatických cieľov, ale pomohol by taktiež ekonomike daných regiónov. Využitie lokálnych zdrojov energie má totiž kapacitu podporovať miestnu ekonomiku, neodvádzať ale udržiavať finančné zdroje v regióne a prispievať tak k jeho ekonomickému a sociálnemu rastu.

Je dobrým znamením, že jeden z kľúčových návrhov a odporúčaní našej analýzy ohľadne dlhodobého financovania odborných štruktúr regionálnej energetiky už do svojich oficiálnych zámerov zapracovalo ministerstvo hospodárstva SR, rezortne zodpovedné za národnú energetickú politiku. Na tomto čiastkovom úspechu chceme stavať do budúcnosti.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben