14.01.2019

Publikácia: Viac dostupného nájomného bývania na Slovensku. Ako na to?

„Bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb, ktorá by mala byť uspokojená na úrovni zodpovedajúcej celkovému stupňu sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti. Kvalita bývania a jeho dostupnosť sú často vnímané ako hodnotiace ukazovatele životnej úrovne spoločnosti,“ uvádza vláda SR v štátnej koncepcii bývania. Žiaľ, realita na Slovensku je dnes taká, že finančná záťaž, spojená so zabezpečením bývania nielen výrazne znižuje životnú úroveň veľkého počtu ľudí a pre mnohých je vlastné bývanie finančne nedostupné, ale zároveň negatívne vplýva aj na ekonomiku a verejné financie krajiny.

Nedostatok dostupnejšieho, nájomného bývania Slovensku škodí a preto je potrebné odstrániť bariéry, ktoré výraznejšej nájomnej bytovej výstavbe bránia. S touto myšlienkou vznikol na jar 2018 projekt zastúpenia FES v SR s názvom „(Ne)dostupnosť bývania – sociálny a ekonomický problém SR“ a jeho výsledkom je aj publikácia s názvom: „Viac dostupného nájomného bývania na Slovensku – Ako na to?“. 

V rozsahu sektoru nájomného bývania sme v európskom porovnaní silne pod priemerom. Nedostatok dostupného bývania výrazne prispieva k demografickému problému Slovenska. Z prieskumu z roku 2015 vyplýva, že najviac mladých Slovákov vníma ako hlavný dôvod odkladania  založenia rodiny práve nedostupnosť vlastného bývania. Nižšia miera pôrodnosti prirodzene nepriaznivo vplýva aj na udržateľnosti dôchodkového systému krajiny. Odchod veľkého počtu mladých ľudí do zahraničia, kde sú podmienky na zakladanie rodín, aj vďaka vyššej dostupnosti bývania,  priaznivejšie, škodí Slovenskej republike z dlhodobého hľadiska. V európskom porovnaní patríme ku krajinám s najvyšším podielom obyvateľov s bytom v osobnom vlastníctve, čo má negatívny dopad na mobilitu pracovnej sily a z toho vyplývajúcej nízkej obsaditeľnosti pracovných pozícií. Tieto problémy zdôrazňujú význam naliehavej potreby intenzívne sa venovať téme dostupnosti bývania na Slovensku.

Projektu „(Ne)dostupnosť bývania – sociálny a ekonomický problém Slovenska“, ktorý v minulom roku zrealizovalo Zastúpenie nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung v Slovenskej republike, sa zúčastnila rozsiahla skupina relevantných aktérov v oblasti bytovej výstavby. Pracovno-odborná skupina pod vedením odborného garanta, bývalého primátora hlavného mesta SR,  doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. spojila zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Združenia miest a obcí Slovenska,  zástupcov finančného sektora a bánk, stavebného priemyslu, akademickej obce, ako aj viacerých občianskych združení, pôsobiacich v oblasti bývania mladých a bezdomovectva. V rámci realizácie projektu sa uskutočnilo aj stretnutie s odborníkmi z Viedne, ktorá má sféru nájomného, nekomerčného bývania vysoko rozvinutú, a z Českej republiky, kde predchádzajúca vláda pripravila zákon o sociálnom bývaní. Mimoriadne podnetnou bola aj návšteva hlavného mesta Dolného Rakúska St. Pölten, ktorá poskytla praktickú ukážku a detailnú prezentáciu objektov, ktoré predstavujú rôzne typy výstavby mestského nájomného bývania.

Cieľom projektu bolo definovať bariéry a navrhnúť konkrétne legislatívne, administratívne, finančné a ďalšie opatrenia a nástroje na strane štátu, samosprávy aj komerčného sektora, ktoré zvýšia intenzitu výstavby nájomného bývania na Slovensku. Výsledkom činnosti odborno-pracovnej skupiny je aj stručná publikácia, ktorá poskytuje konkrétne návrhy opatrení . Táto publikácia a návrhy v nej opísané budú prezentované predstaviteľom štátu a samospráv, aby neostali len na papieri, ale aby sa v čo najväčšej miere pretavili do praxe.

Viac informácií k tejto téme nájdete v priloženej publikácií.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben