Nedeľa, 29.10.17 - Pondelok, 30.10.17 | Berlin

Svet práce uprostred zmien: Nemecko-slovenský dialóg k digitalizácii práce

Priemysel 4.0 a jemu podradené koncepty sú už dávno predmetom celospoločenských debát v západných krajinách. Spolková republika Nemecko, ako jedna z najpostihnutejších ekonomík, sa témou dopadov digitalizácie zaoberá intenzívne už niekoľko rokov.

V Slovenskej republike zatiaľ nebol vytvorený podobný príncíp medzirezortnej spolupráce a diferencovaného hľadania dlhodobých riešení. Dominujúcou „digitálnou“ témou tu zostáva zatiaľ Priemysel 4.0, avšak prevažne z technologicko-investičného hľadiska. Digitalizácia však podmieňuje aj zmeny na trhu práce, ktoré si vyžadujú novú a komplexnú národnú stratégiu.

S cieľom zintezívniť spoluprácu jednotlivých rezortov sme v dňoch 29. – 30. októbra vyslali slovenskú delegáciu pozostávajúcu zo siedmych odborníkov a odborníčiek do Berlína na medzištátny dialóg o dopadoch digitalizácie na pracovný trh. Rôzne rezorty tak majú v budúcnosti možnosť spolupracovať na vývoji obsiahlej agendy, ktorá má na jednej strane využiť potenciál digitalizácie pre udržanie dobrých hospodárskych výsledkov a na druhej strane zamedziť jej negatívnym dopadom na trh práce a sociálno-spoločenské štruktúry.

Delegácia bola v zostave, ktorá umožnila čo najdiferencovanejšie prístupy a možnosť expertnej debaty s nemeckými kolegami. Za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa zúčastnili štátny tajomník Branislav Ondruš a generálna riaditeľka sekcie práce Danica Lehocká. Názory a postoje slovenských odborov reprezentovali prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Jozef Kollár a hovorkyňa KOZ Martina Némethová. Keďže sa téma digitalizácie taktiež dotýka oblasti vzdelávania, za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do Berlína vycestovali taktiež štátna tajomníčka Oľga NachtmannováKarol Jakubík zo Sekcie regionálneho školstva. Členom delegácie bol aj Ľubomír Kadlečík, manažér úseku štatistík a prognózovania spoločnosti TREXIMA, a za organizačný tím skupinu sprevádzali riaditeľka zastúpenia Friedrich Ebert Stiftung v ČR a SR Anne Seyfferth spoločne s vedúcou kancelárie FES v Bratislave Zuzanou Strapatou.

Skupina v rámci programu v Berlíne navštívila Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí, centrálu Friedrich Ebert Stiftung a nemeckú konfederáciu odborových zväzov DGB. Bližšie informácie o nemeckých referentoch ako aj konkrétnych témach, ktoré boli na agende, nájdete v priloženom programe.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben