Piatok, 18.10.19 - Sobota, 19.10.19 | Bratislava

Workshop: Mestá bez odpadu

Slovensko každoročne vyprodukuje viac ako 2 milióny ton komunálneho odpadu. Len v priebehu minulého roka priemerný Slovák vytvoril 427 kg odpadu, čo je o 100 kg viac ako to bolo pred desiatimi rokmi. Viac ako polovica komunálneho odpadu pri tom na Slovensku končí na skládkach. Veľké množstvo odpadu a najmä toho netriedeného a nerecyklovaného sa stáva čoraz naliehavejším ekologickým problémom a udržateľný rozvoj a cirkulárna ekonomika, ktorej cieľom je odpad nevytvárať, ale naopak, využívať ho ako zdroj materiálu a energie, sú pre mestá a samosprávy relevantné témy.

V októbri 2019 sme podporili medzinárodný workshop „WhatCity? Mesto bez odpadu", ktorý bol organizovaný občianskym združením Punkt, Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, mestom Bratislava a ďalšími partnermi a ktorý spojil zástupcov a zástupkyne 16 slovenských miest, 10 odborníkov a odborníčok na cirkulárnu ekonomiku a financovanie inovácií a viac ako 110 účastníkov a účastníčok. Témou bola cirkulárna ekonomika na úrovni miestnej samosprávy, to ako môžu miestne samosprávy využívať odpad ako zdroj materiálu a aj to ako prepojiť mestské podniky a poskytovateľov služieb v rámci tohto spoločného cieľa. Nechýbali ani pozitívne príklady odpadového hospodárstva, obmedzenia a zhodnocovania odpadu a cirkulárnej ekonomiky ako takej z Ľubľany, Mariboru, Viedne, Amsterdamu a Prahy, ktoré so zástupcami slovenských samospráv zdieľali zahraniční odborníci.  

Súčasťou podujatia „WhatCity? Mesto bez odpadu" bola aj netradičná exkurzia pre verejnosť po miestach, kde končí alebo dostáva druhú šancu bratislavský odpad. V rámci nej mohli účastníci a účastníčky vidieť napríklad spaľovňu odpadov, zberný dvor, čistiareň odpadových vôd, ale aj komunitné kompostovisko, či miesto zberu textilu.

V rámci tohto projektu bola vytvorená aj Cirkulárnej mapy Bratislavy s 57 miestami, ktoré sú významné pre cirkulárnu ekonomiku a pomáhajú obyvateľom hlavného mesta tvoriť menej odpadu, správať sa zodpovednejšie voči životnému prostrediu a tvoriť menšiu uhlíkovú stopu. Cirkulárna mapa, ktorú nájdete pod linkom v závere článku, vytvára zoznam miest, ktoré predchádzajú vzniku odpadu: bezobalové obchody, centrá opätovného použitia, knižnice, second-handy, opravovne, miesta zberu oleja, kefiek, knižné búdky, zberné dvory, zdieľané bicykle, komunitné kompostoviská či obchody s upcyklovaným oblečením.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben