16.06.2021

ZELENÁ CIRKULÁRNA AKADÉMIA 2021/2022

„Naše prežitie vyžaduje viac ako inteligenciu. Vyžaduje múdrosť.“ David Attenborough

 

Náš súčasný spôsob života, ktorý žijeme je pre ľudstvo neudržateľný. Uvedomuje si to čoraz viac ľudí a rastie záujem o vzdelávanie sa v ,,zelených” témach.

Dôležité je prepojiť odborníkov, firmy, verejnosť a štát tak, aby sme spoločne budovali cirkulárnu ekonomiku - obehové hospodárstvo, založené na efektívnom využívaní prírodných zdrojov. Cieľom je minimalizovať odpad a náklady na vstupné materiály i energiu.

Na Slovensku chýba systematické, štruktúrované kontinuálne vzdelávanie v tejto problematike. Potrebujeme si odovzdávať vedomosti zo Slovenska aj zahraničia.

Aktuálny stav:
Na jednej strane obyvatelia SR tvoria podpriemerné množstvo odpadov (434 kg na obyvateľa, kým priemer EÚ je 450 kg na obyvateľa), na druhej strane patríme medzi krajiny s najnižšou mierou recyklácie komunálnych odpadov. Priemer EÚ je v súčasnosti 45 %, kým na Slovensku je to iba 40,3 %. Na skládkach bez predchádzajúcej úpravy končí 50,6 % komunálnych odpadov. Iba 9 % odpadov je energeticky zhodnotených.

Ako členská krajina EÚ musíme splniť ciele v oblasti triedenia a recyklácie komunálnych odpadov:
do roku 2020 budeme triediť a recyklovať 50 % komunálnych odpadov,
do roku 2035 budeme triediť a recyklovať 65 % komunálnych odpadov,
v roku 2035 bude skládkovaných iba 10 % komunálnych odpadov.

Dôležitú úlohu v oblasti odpadového hospodárstva zohrávajú samosprávy, ktoré dokážu ovplyvniť naše výsledky v oblasti komunálnych odpadov.

Oblasť priemyselných odpadov v Slovenskej republike v porovnaní s oblasťou komunálnych odpadov vykazuje priaznivejšie výsledky.

Samosprávy musia vnímať odpadové hospodárstvo ako jednu zo svojich kľúčových a strategických oblastí, nielen z dôvodu prechodu na obehové hospodárstvo, ale aj pre rozvoj jednotlivých regiónov.

Cieľom ZELENEJ CIRKULÁRNEJ AKADÉMIE je, aby absolventi získali prehľad o cirkulárnej ekonomike a vedeli poznatky využiť v praxi vo svojej profesii.

Termín: október 2021 - marec 2022

Rok 2021
1.  1. 10. 2021
2.  29. 10. 2021
3.  24. 11. 2021
· 6 pracovných dní – 1x mesačne v piatok
· deň bude rozdelený na prednášky, aktivity, tréningy, workshopy

Cieľová skupina: účastníci zo všetkých oblastí - samospráva, verejná správa, firmy, jednotlivci. Hľadáme 25 účastníkov a v prípade vyššieho záujmu si vyhradzujeme právo na výber uchádzačov. Koho hľadáme? Hrdinov a lídrov, ktorí chcú a dokážu urobiť reálnu zmenu, prijať inovácie do svojej profesie.

Môžu to byť komunálni politici, predstavitelia štátnych organizácií, mestských podnikov a verejnej správy, zástupcovia súkromných firiem, či výrobných podnikov atď.

Organizácia: usporiadatelia FES a INCIEN zabezpečia obsahovú náplň akadémie, účasť odborníkov zo SR a zo zahraničia, priestory na výučbu, technické zabezpečenie a stravovanie počas konania akadémie.

Účastníci si zabezpečujú a hradia ubytovanie, dopravu a ostatné výdavky. Neprítomnosť účastníka na 2 a viac stretnutiach znamená ukončenie pôsobenia v akadémií a miesto ponúkneme náhradníkovi.

Prínos: získanie vedomostí a základného prehľadu v oblasti cirkulárnej ekonomiky, obehového hospodárstva, nadviazanie kontaktov, partnerstiev a spolupráce. Akadémia má za cieľ vybudovať budúcu komunitu.

Témy kurzu: budú vopred určené a doplnené o aktuálne spoločenské témy. Každý blok bude mať cca 3 rečníkov. Súčasťou budú aj praktické úlohy a workshopy.

Priebeh: počas každého zo šiestich cyklov sa zvolené témy budú prednášať v 2,5-3 hodinových blokoch. Odborníci poskytnú komplexné informácie prepojené na prax s priestorom na diskusiu. Účastníci sa môžu zapojiť do tréningových aktivít. V prípade účasti zahraničného hosťa, bude zabezpečené tlmočenie.

Partneri a organizátori projektu:
· Inštitút cirkulárnej ekonomiky INCIEN
· Friedrich Ebert Stiftung FES

Garant projektu: Martin Hojsík - poslanec európskeho parlamentu

Odborní garanti: Petra Csefalvayová - zakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

Kontakty:
Friedrich Ebert Stiftung: Zuzana Homer, zuzana.homer@fes.sk
INCIEN: Petra Csefalvayová, csefalvayova@incien.sk

Miesto:
Bratislava

Základné moduly:
Všetky moduly sú rozdelené na prezentačnú časť a workshopovú časť, kde sa aktívne zúčastníte práce s informáciami, ktoré získate.

1. ÚVOD DO CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY
2. LEGISLATÍVA A STRATEGICKÉ SMEROVANIE
3. MODELY CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY - UZATVÁRANIE MATERIÁLOVÝCH TOKOV - na úrovni samospráv a podnikov
4. SMEROM K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE
5. NÁSTROJE CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY 6. EXKURZIE DO SVETA CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY

Prihlásiť sa môžete TU: forms.gle/9awwAtpsQbTgUYSh7

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben