Pondelok, 13.05.19 | Banská Bystrica, Poniky

Zelená lokálna energia - cesta pre Slovensko

Slovensko zaznamenalo v roku 2017 nárast emisií oxidu uhličitého, významne prispievajúceho k globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám, o 2,8%. EÚ ako celok emisie znížila o 2,5%. Vývoj na Slovensku je teda v protiklade s plánom EÚ, do roku 2030 znížiť emisie o 30%, aj s reálnym progresom únie v tejto oblasti

Vychádzajúc zo skutočnosti, že významným prínosom k zníženiu emisií CO2 by bol prechod od využívania fosílnych palív ako zdroja energie na obnoviteľné zdroje, ako aj zo skutočnosti, že pre takýto prechod potrebuje Slovensko nevyhnutne vybudovať kapacity regionálneho energetického manažmentu, sme ostatný týždeň s partnermi OZ Priatelia zeme - CEPA a rakúskym Renner Institute odštartovali projekt „Zelená lokálna energia - cesta pre Slovensko. Príklady dobrej praxe.“

Cieľom projektu, ktorý zahŕňa niekoľko stretnutí, je vo vybraných okresoch SR podporiť rozvoj personálnych a inštitucionálnych kapacít udržateľnej regionálnej energetickej politiky smerujúcej k energetickej sebestačnosti postavenej na udržateľnom využití lokálnych prírodných zdrojov. K tomuto chce projekt prispieť najmä prenosom poznatkov príkladov dobrej praxe z vybraných regiónov Slovenska, ako aj zo  zahraničia – Nemecka, Rakúska, Českej republiky, na základe odborného výkladu, prípadových štúdií a najnovších vedeckých a technologických poznatkov a progresívnych politík udržateľnej energetiky a napokon aj pomocou formulácie istého návodu praktík a odporúčaní pre zmeny na úrovni komunálnej, regionálnej aj celoštátnej energetickej politiky.

Prvé stretnutie projektu sa za účasti vedúcich predstaviteľov miest a obcí z okresov Kežmarok, Rožňava, Rimavská Sobota, Levice, Nitra a Prievidza uskutočnilo v pondelok 13.05.2019 v Banskej Bystrici, na pôde Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a následne v obci Poniky, kde bola pre účastníkov a účastníčky pripravená exkurzia prevádzok projektu Bioenergia Bystricko.

V predpoludňajšej časti programu najskôr Alexander Ač z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR priblížil účastníkom základné fakty týkajúce sa dopadov klimatických zmien na región Slovenskej a Českej republiky a to v podobe narastajúcich výrazných zmien počasia, zvýšením intenzity sucha, ale aj búrok a teplotných výkyvov s ich kritickými dopadmi na poľnohospodárstvo a ďalšie oblasti. A. Ač okrem iného uviedol aj to, že Slovensko bude v blízkej budúcnosti patriť k najviac vysychajúcim oblastiam na svete a zdôraznil, že má aktuálne - vzhľadom na potreby ale aj možnosti - veľmi neambiciózne ciele znižovania emisií CO2, čo potvrdil konkrétnymi číslami a grafmi.

Bývalý primátor Bratislavy M. Ftáčnik priblížil prítomným zástupcom a zástupkyniam miest a obcí globálny Dohovor primátorov a starostov o  klíme a energetike, ktorý doposiaľ podpísalo viac ako 7000 miest a obcí sveta. Zo Slovenska sú v ňom však zapojené len štyri samosprávy. V rámci svojho príspevku Milan Ftáčnik poukázal aj na zásadný problém financovania projektov energetickej udržateľnosti zo strany EÚ. Pretože EÚ finančne podporuje prípravné a koncepčné fázy projektov, avšak nie ich realizačnú fázu, čo pre samosprávy predstavuje výrazne limitujúci faktor.

Prednostne finančným mechanizmom a najmä konkrétnym výzvam sa vo svojej prednáške venovala Kvetoslava Šoltésová, riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v Banskej Bystrici, pričom poukázala na fakt, že viac ako 80% finančných kapacít z existujúcich výziev je stále nevyčerpaných.

Za zásadný dôvod nízkeho čerpania finančných zdrojov na budovanie kapacít využitia lokálnych zdrojov energie označil Juraj Zamkovský z OZ Priatelia zeme - CEPA a súčasne odborný koordinátor projektu, neexistenciu personálnych, odborných kapacít pre energetické plánovanie na úrovni miest, obcí a regiónov SR. Aj na túto oblasť chce projekt "Zelená lokálna energia - cesta pre Slovensko. Príklady dobrej praxe." poukázať a snahou je aj pomôcť zlepšiť situáciu v tejto oblasti. J. Zamkovský vo svojej prezentácii na konkrétnych číslach a príkladoch preukázal, aký obrovský nielen ekologický, ale aj ekonomický prínos má pre obec či mesto prechod od centrálneho dodávateľa energií na lokálne zdroje, a to z pohľadu udržania príjmov z výroby a dodávky energie v réžii daného regiónu. J. Zamkovský kriticky zhodnotil aj fakt, že energetické plánovanie ako súčasť školských osnov v rámci stredného odborného vzdelávania v SR prakticky neexistuje aj napriek tomu, že je to oblasť, ktorá má tak ekologické ako ekonomické opodstatnenie, reps. je nevyhnutná.

Popoludní sa účastníci stretnutia presunuli do obce Poniky pri Banskej Bystrici. Na príklade projektu Bioenergia Bystricko, ktorý združuje šesť obcí, kde je vykurovanie 21 obecných budov zabezpečené z lokálnych prírodných zdrojov energie, sa mohli účastníci presvedčiť o reálnosti a funkčnosti takéhoto modelu energetickej sebestačnosti slovenských regiónov. Podľa informácií Petra Lakomčíka, štatutárneho zástupcu a výkonného manažéra združenia, sa napríklad základnej škole v Čiernom Balogu podarilo prechodom na vykurovanie drevnou štiepkou znížiť náklady na kúrenie až o 60%.

Projekt, ktorý sme s partnermi spustili v Banskej Bystrici a v obci Poniky, bude ešte pred letom pokračovať prednáškami domácich a zahraničných - nemeckých a rakúskych expertiek - v Bratislave a návštevou rakúskych prihraničných miest Bruck an der Leitha a obce Gänserndorf, ktoré majú s projektami využitia lokálnych prírodných zdrojov energie dlhoročné skúsenosti.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben