Utorok, 05.11.19 | Banská Bystrica

Zelená lokálna energia – okrúhly stôl v Banskej Bystrici

Posledné stretnutie projektu "Zelená lokálna energia - cesta pre Slovensko" sa uskutočnilo v úvode novembra na pôde Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Jeho cieľom bolo v odbornej diskusii zozbierať pripomienky k výslednému dokumentu, sumarizujúcemu odporúčania pre všetkých aktérov relevantných pre etablovanie energetických politík na úrovni krajov, miest a obcí na báze obnoviteľných zdrojov a maximálnej možnej energetickej sebestačnosti.

Za jedným „okrúhlym stolom“ sa stretli zástupcovia vlády SR, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, odboru strategického plánovania aj Centrálneho kontrolného útvaru, zodpovedného za čerpanie fondov EÚ, zástupcovia viacerých samosprávnych krajov, zodpovední za oblasť energetického plánovania a regionálneho rozvoja, zástupkyňa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá implementuje financovanie energetických projektov zo zdrojov EÚ, rovnako ako zástupcovia viacerých miest a obcí, ktorí sa projektu zúčastňujú od jari tohto roka a takisto odborníci z občianskeho sektoru.

V úvode stretnutia odborní garanti projektu, Juraj Zamkovský z organizácie Priatelia Zeme-CEPA a bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik predstavili dokument s návrhmi opatrení na podporu etablovania regionálnej energetiky v podmienkach Slovenskej republiky. Ako súčasť výsledného dokumentu – publikácie, J. Zamkovský účastníkom prezentoval návrh konkrétnej štruktúry rozdelenia kompetencií medzi samosprávnymi krajmi – krajskými energetickými agentúrami a analytickými jednotkami VÚC, regionálnymi centrami udržateľnej ekonomiky ako aj mestami a obcami, resp. ich energetickými manažérmi. Súčasťou návrhu tejto štruktúry bolo aj presné pomenovanie zdrojov financovania jednotlivých zložiek a objem potrebných personálnych kapacít.

V úvodných prezentáciách sa odborní garanti projektu následne venovali najmä oblastiam, ktoré predstavujú najväčšie bariéry vzniku systematickej energetickej politiky na úrovni regiónov, miest a obcí. V príspevkoch účastníkov, veľmi konštruktívnych aj kritických, odznelo množstvo podnetov a názorov, pričom aj zúčastnení odborníci sa vyjadrovali najmä k problematickým, slabým miestam, komplikujúcim rozvoj samostatných energetických politík krajov, miest a obcí. Jednou z hlavných problematických oblastí tu predstavuje absencia odborných personálnych kapacít na úrovni miest a obcí, ktoré by zastrešovali energetické plánovanie samospráv, vrátane zberu údajov. V tomto smere bolo poukázané na neexistenciu odborného vzdelávania v oblasti energetického manažmentu na úrovni stredných odborných škôl. Rovnako je však potrebné dlhodobé finančné zabezpečenie takýchto kapacít.

Ako zhodnotili odborní garanti projektu, stretnutie podľa nich naplnilo, resp. obsah a charakter diskusie prekonal ich očakávania, čo bolo spôsobené prítomnosťou v téme regionálnej a lokálnej energetiky aktívnych a angažovaných zástupcov krajov, miest a obcí. „Toto finálne stretnutie projektu potvrdilo predpoklad, s ktorým sme do projektu išli a to, že bez kapacít, ktoré sa utvoria na úrovni regiónov alebo miestnej a územnej samosprávy, nie je možné dosiahnuť ambiciózne klimatické a energetické ciele“, uviedol po skončení diskusie za okrúhlym stolom M. Ftáčnik.  Národné a európske finančné zdroje by mali byť podľa M. Ftáčnika využité na to, aby boli  zafinancovaní ľudia, ktorí budú regionálnu a miestnu energetiku odborne praktizovať. Získali sme veľmi cenné podnety od ľudí z VÚC a samospráv, od pracovníkov regionálnych energetických centier. Teraz máme dostatočnú argumentačnú muníciu, aby sme pripravili kvalitný materiál pre vládu, akým spôsobom pripraviť podporné opatrenia a financovania týchto regionálnych štruktúr“, doplnil J. Zamkovský zo združenia Priatelia Zeme-CEPA. Bez týchto personálnych kapacít totiž žiadna transpozícia našich klimatických cieľov do praxe nie je možná.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben