„Zaviazaní sociálnodemokratickým hodnotám“

O nás

Friedrich Ebert Stiftung bola založená v roku 1925 ako politický odkaz prvého demokraticky zvoleného nemeckého prezidenta Friedricha Eberta.

V rokoch 1933 – 1945 bola jej činnosť násilne pozastavená nacistickým režimom a znovu obnovená až v roku 1947.
Sociálny demokrat Friedrich Ebert dal podnet na založenie nadácie s týmito cieľmi:

  • Podpora politického a spoločenského vzdelávania v duchu demokracie a pluralizmu
  • Podpora medzinárodného porozumenia
  • Podpora vedecky nadaných a spoločensky zaangažovaných študentiek a študentov
  • Podpora vedeckého výskumu

Fakty a čísla

Spolupracovníci
Celkom 614 (2009) v Bonne a Berlíne, vo vzdelávacích akadémiách, krajinských a regionálnych zastúpeniach a v zahraničných kanceláriách

Rozpočet
Približne 128 mil. euro (2009): predovšetkým zo spolkového rozpočtu a z krajinských rozpočtov

Podujatia
V roku 2009 sa len v samotnom Nemecku konalo okolo 3 000 vzdelávacích podujatí, diskusných fór a odborných konferencií, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 200 000 osôb

Práca v zahraničí
FES uskutočňuje svoje aktivity vo viac ako sto krajinách sveta

Štipendiá
V roku 2009 bolo udelené štipendium približne 2 500 študentom, z toho 270 zahraničným študentom

Knižnica
FES disponuje najväčšou špecializovanou knižnicou zameranou na nemecké a medzinárodné robotnícke hnutie s viac ako 880 000 zväzkami.

Archív
Najobsiahlejšia zbierka materiálov viažucich sa k histórii robotníckeho hnutia v Nemecku

Friedrich EbertFriedrich Ebert

Friedrich Ebert (1871 - 1925)

Friedrich Ebert, narodený v roku 1871 v Heidelbergu, bol vyučeným sedlárom. Veľmi skoro začal s politickou a odborovou aktivitou v Brémach. Od roku 1905 pracoval v predsedníctve Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a v roku 1912 sa stal členom Ríšskeho snemu. O rok neskôr bol po smrti Augusta Bebela zvolený za predsedu strany.

V roku 1918, po tzv. novembrovej revolúcii sa ujal funkcie spolupredsedu revolučnej vlády – „Rady ľudových poverencov“. Odmietal diktatúru proletariátu a sovietske princípy, obhajoval parlamentnú demokraciu a presadil slobodné voľby do weimarského Národného zhromaždenia, ktorým bol vo februári 1919 zvolený za ríšskeho prezidenta.
Počas vykonávania svojho úradu musel čeliť zložitej situácii – Nemecko prežívalo krízu v spoločenskej, hospodárskej, ale i politickej sfére. Friedrich Ebert sa ako prezident zameral na sociálny zmier medzi robotníkmi a strednou triedou, odmietal politiku triedneho boja, čo bolo vzácne aj v rámci sociálnodemokratickej strany. Stal sa terčom ostrej kritiky a urážok najmä z radov pravice, čo mohlo prispieť k jeho predčasnej smrti v roku 1925.

Až dnes, v prostredí stabilnej demokracie sa jeho osobe a politickému odkazu dostáva patričné uznanie.
V súčasnosti je Friedrich Ebert Stiftung súkromnou verejnoprospešnou inštitúciou, vernou ideám a hodnotám sociálnej demokracie. Presadzuje dialóg podporujúci demokraciu, sociálnu spravodlivosť, trvalo udržateľný rozvoj, mier, pluralizmus a toleranciu. Činnosť nadácie je financovaná z nemeckého štátneho rozpočtu a podlieha verejnej kontrole.

Celosvetová sieť partnerov poskytuje nadácii fórum pre výmenu skúseností a poradenstvo. Medzi partnerov FES tradične patria politické strany, mimovládne organizácie, odbory, vedecké a politické poradné inštitúcie, ale i ministerstvá a parlamenty.

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Kancelária FES, zastúpenie v SR

Maróthyho 6
811 06 Bratislava
kontakt
+421-2-5441 1209
+421-2-5441 1641 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect