18.12.2020

Publikácia: Moderná regionálna energetika potrebuje odborníkov

Publikácia s názvom "Regionálna energetika potrebuje odborníkov" prináša odporúčania pre nastavenie systematickej prípravy odborných kapacít pre rozvoj udržateľnej energetiky v regiónoch Slovenska.

Slovensko sa zaviazalo k plneniu ambicióznych cieľov znižovania emisií skleníkových plynov. Okrem "zelenej" premeny výrobného sektoru, budov či dopravy si naplnenie tohto cieľa vyžiada aj zmenu nášho energetického mixu. Kľúčovým krokom pre naplnenie tohto cieľa je aj decentralizácia slovenskej energetiky. Táto má okrem napĺňania klimatických cieľov aj významný potenciál pomôcť ekonomickému rozvoju našich regiónov.

Od prvého januára 2024 vzniknú v ôsmich krajoch Slovenska Regionálne centrá udržateľnej energetiky, ktoré budú základom štruktúry decentralizovanej energetiky Slovenska pre 21. storočie. Na tento účel bude Slovensko čerpať v nasledujúcich rokoch nemalé finančné prostriedky z fondov EÚ. Aby boli tieto prostriedky využité čo najefektívnejšie, teda aby napĺňali ciele ekologického, udržateľného a profesionálneho, na najnovších vedeckých poznatkoch postaveného energetického manažmentu a aby súčasne zvyšovali energetickú sebestačnosť slovenských regiónov, teda využívali čo najviac lokálnych, obnoviteľných zdrojov energie, bol v roku 2019 odborníkmi s podporou FES-SK navrhnutý presný popis tvorby a štruktúry modernej regionálnej energetiky Slovenska. Tento si osvojilo aj kompetenčne zodpovedné Ministerstvo hospodárstva SR a jeho odporúčania sa stali súčasťou Integrovaného národného energetického a klimatického plánu SR na roky 2021 až 2030.

Štúdia "Zelená lokálna energia - cesta pre Slovensko" poukázala okrem iného na riziko, že Slovensko k 1.1.2024, kedy začnú v krajoch SR pôsobiť Regionálne centrá udržateľnej energetiky, nebude disponovať dostatočným počtom odborníkov a odborníčok s dostatočnými kompetenciami pre výkon profesionálnej energetickej politiky na úrovni regiónov.

Z tohto dôvodu FES-SK s oboma odbornými garantmi projektu z roku 2019, Jurajom Zamkovským zo Združenia Priatelia Zeme-CEPA a Milanom Ftáčnikom z Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zrealizovali počas jesene online-rokovania so zástupcami dvoch samosprávnych krajov a im podriadených stredných odborných škôl, s ktorými rokovali o možnostiach, ako do vzdelávacích programov týchto škôl zapracovať také učebné odbory, predmety a osnovy, ktoré o pár rokov zabezpečia odborné kapacity pre profesionálny energetický manažment na úrovni regiónov Slovenska.

Povzbudivým faktom je, že zo strany zástupcov škôl ako aj samosprávnych krajov bol deklarovaný záujem o tento typ doplnenia vzdelávacích programov dotknutých škôl, ako aj záujem na ďalšej spolupráci v tejto oblasti.

Závery rokovaní, načrtávajúce existujúcu ponuku predmetov ako aj rôzne možnosti ich doplnenia o kompetencie, ktoré budú Regionálne centrá udržateľnej energetiky vyžadovať, prináša krátka publikácia s názvom "Regionálna energetika potrebuje odborníkov - Odporúčania pre systém prípravy odborných kapacít pre rozvoj udržateľnej energetiky v regiónoch". Publikácia súčasne popisuje základné "kompetenčné minimum", ktoré by budúci experti a expertky moderného regionálneho energetického manažmentu mali ovládať, aby na Slovensku takáto profesionálna regionálna energetika bola reálne etablovaná.  Krátka brožúra je teda návodom pre re ostatné kraje a príslušné odborné školy, ako svoj vzdelávací proces nastaviť na potreby udržateľnej ekologickej energetiky pre 21. storočie. 

Publikácia je voľne k dispozícii pod nasledovným odkazom: 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben