01.04.2019

Štúdia: Budúcnosť pracujúcich v automobilovom priemysle na Slovensku

Otázka budúcnosti trhu práce v slovenskom automobilovom priemysle nadobúda v kontexte postupnej automatizácie a robotizácie pracovných činností vo výrobe čoraz väčšiu relevanciu. Predovšetkým na Slovensku je táto téma mimoriadne aktuálna, keďže podiel automobilového sektoru na celkovom HDP krajiny činí okolo 5 % a v širšom ponímaní odvetví naviazaných na automobilový priemysel vychádza až na 13 % slovenského HDP.

Zanedbateľný nie je ani jeho podiel na vývoze, ktorý tvorí až štvrtinu celkového exportu. Automobilový sektor priamo zamestnáva asi 127-tisíc ľudí, no celkovo ovplyvňuje tvorbu až štvrť milióna pracovných miest.  Úloha Slovenskej republiky ako výrobcu osobných automobilov je významná aj v celoeurópskom ponímaní: Slovensko vyrába okolo 25% produkcie osobných áut v krajinách EU10, zatiaľ čo v celoeurópskom meradle je to 6 %. A dokonca v prepočte na počet obyvateľov je Slovensko celosvetovo najväčší producent osobných automobilov. Kľúčový význam automobilového priemyslu pre rozvoj slovenského hospodárstva a samotného trhu práce je preto nesporný. 

Automobilový sektor bude v súvislosti so zavádzaním nových technológií v najbližších rokoch čeliť hneď niekoľkých výzvam. V domácom automobilovom priemysle dominuje výroba, čo je miesto produkčného reťazca s najnižšou pridanou hodnotou. Nové technológie budú pridanú hodnotu ľudskej práce ešte znižovať a ich implementácia do pracovného postupu  bude viesť aj k  úbytku nízko kvalifikovaných pracovných pozícií a polarizácii trhu práce. To pre manuálne pracujúcich zamestnancov znamená pokles množstva pracovných príležitostí, ale taktiež aj znižovanie ich reálnych miezd. 

Aj z týchto dôvodov sa zastúpenie Friedrich-Ebert-Stiftung v Slovenskej republike zapojilo do regionálneho projektu, v rámci ktorého boli externými expertmi vypracované štúdie, týkajúce sa vývoja automobilového priemyslu vo vybraných krajinách so zreteľom na vývoj zamestnanosti v tomto sektore. Štúdiu venovanú analýze súčasného postavenia a významu slovenského automobilového priemyslu pre slovenskú aj globálnu ekonomiku spracovala Monika Martišková zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI).

Štúdia mapuje vplyvy technologických zmien na budúce postavenie automobilového priemyslu v krajine a zdôrazňujeme výzvy, ktorým budú pracujúci v najbližších rokoch čeliť  v súvislosti so zavádzaním nových technológií. Na základe analýzy aktuálneho stavu postavenia výrobcov a dodávateľov v globálnych produkčných sieťach približuje autorka v štúdií možné scenáre budúceho vývoja automobilového priemyslu na Slovensku s ohľadom na pracujúcich a následne aj konkrétne odporúčania pre verejné politiky a sociálny dialóg.

Zaoberať sa otázkam, spojeným s budúcnosťou pracujúcich v automobilovom priemysle je pre Slovensko dôležité predovšetkým na prahu digitálnej revolúcie. Preto bude táto téma  aj naďalej patriť k oblastiam, ktorým sa bude zastúpenie FES v SR vo svojej práci venovať.  

Viac informácií k téme nájdete v samotnej štúdii, ktorá je priložená nižšie.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben