03.05.2021

Webinár: Ako triediť kuchynský odpad?

Mestá a obce na Slovensku, s výnimkou Bratislavy a Košíc, ktorých kuchynský odpad nekončí na skládkach, majú od tohoto roku povinnosť triediť kuchynský odpad. Je to pre mestá a obce aj ich obyvateľov nová situácia, ktorú musia spolu zvládnuť.

Preto Inštitút cirkulárnej ekonomiky v spolupráci s FES-SK usporiadal online-webinár, kde mestá Trenčín a Banská Štiavnica, ako aj zástupca organizácie Priatelia zeme-SPZ, pracujúcej s témou odpadov, prezentovali svoje skúsenosti s témou zberu a triedenia kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu.

Zuzana Čachová, zástupkyňa mesta Trenčín vo svojej prezentácii vyzdvihla predovšetkým veľmi úzku a aktívnu komunikáciu mesta s občanmi, ako v prípravnej fáze tak v priebehu prevádzky systému zberu kuchynského odpadu, v rámci ktorej mesto využilo tradičné - letákové, ale takisto moderné nástroje online-komunikácie ako napríklad tzv. Instastories, či interaktívne formáty ako google-formuláre a pod. Aj vďaka tomuto pro-aktívnemu prístupu mesta ku komunikácii s občanmi sa zavedenie systému stretlo s pozitívnou odozvou obyvateľov, mesto rozdalo 15-tisíc košíkov na kuchynský odpad. Za ostatné obdobie januára a marca 2021 mesto vyzbieralo 305 ton bioodpadu.

Ako informoval Miloš Veverka, mesto Banská Štiavnica, získalo v minulosti európske zdroje na zriadenie vlastnej mestskej kompostárne, ktorá spracováva zelený odpad aj kuchynský odpad. Kompost, ktorý je výsledným produktom spracovania kuchynského a bio-odpadu si môžu ľudia odobrať pre svoje potreby, pričom je o neho pomerne veľký záujem. Ako v prípade Trenčína, aj v Banskej Štiavnici bola odozva verejnosti na zavedenie systému veľmi pozitívna.

Branislav Moňok z organizácie Priatelia Zeme SPZ vo svojom príspevku uviedol, že na splnenie záväzkov SR, do roku 2035 recyklovať 65% a skládkovať len 10% komunálneho odpadu, musíme vytriediť 70% z vyprodukovaného komunálneho odpadu. B. Moňok rovnako pripomenul možnosť obcí, čerpať z Environmentálneho fondu nenávratné príspevky za spracovanie určitého množstva biologicky rozložiteľného odpadu, čo predstavuje dôležitú finančnú motiváciu miest a obcí. Rovnakou ekonomickou motiváciou je úspora na poplatkoch za zber, skládkovanie aj zvoz odpadu v prípade, ak obce časť odpadu triedia a nevyvážajú na skládky či do spaľovní.

Podmienky úspešného zberu bioodpadu, teda vysokej miery zapojenia domácností do tohto systému sú podľa B. Moňoka tri: vybudovaná dobrá infraštruktúra zberu, aktívne informovanie ľudí a kontrola dodržiavania stanovených pravidiel. Ako absolútne kľúčová podmienka pre zapojenie občanov sa ukazuje rozdávanie kompostovateľných vrecúšok, s ktorými je triedenie tohto typu odpadu pre ľudí veľmi praktické, jednoduché a hygienické. Rovnako dôležitým kritériom je takisto frekvencia vývozu kuchynského odpadu a to rovnako vo vzťahu ku hygiene. Ako optimálne sa tu ukazuje zber 2 krát do týždňa v sezóne marec - november a 1 krát za týždeň až dva týždne v zimnej sezóne.

Celú diskusiu si môžete pozrieť tu: www.facebook.com/inciensk/videos/502183834154891

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben