Kultúra sveta práce- Úrazové poistenie a invalidita

Dňa 10.9.2014 sa konala druhá vedecká konferencia projektu Friedrich Ebert Stiftung ,, Kultúra sveta

práce,, pod názvom Úrazové poistenie a invalidita.

Systém úrazového poistenia je dlhodobo predmetom záujmu sociálnych partnerov i zákonodarcu, keďže predstavuje základný model krytia nárokov spojených so vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Viaceré aplikačné nedostatky nadväzujúce napríklad na zatrieďovanie zamestnávateľov do jednotlivých bezpečnostných tried, uplatňovanie absolútnej solidarity medzi rôznymi skupinami zamestnávateľov pomocou rovnakej percentuálnej sadzby poistného na úrazové poistenie, či absencia jednotného a štandardizovaného posudzovania zdravotného stavu vyvolávajú v prostredí trhu práce sociálne napätie. Zníženie kvality života v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania sa následne odráža aj v možnom vzniku invalidity. Cieľom účastníkov bolo posúdenie teoretickoprávnych i praktických východísk skúmanej problematiky a hľadanie odpovedajúcich legislatívnych riešení, či postupov v praxi.
Ku konferencii vznikol aj zborník , ktorý svojím obsahom i celkovým zameraním sa rovnako bezprostredne dotýka už v minulosti pretraktovanej problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, ktorá bola spracovaná v rámci projektu „Kultúra sveta práce“ v publikácií s názvom Ochrana zdravia zamestnanca pri výkone práce. Aktuálnosť danej témy potvrdil vysoký záujem účastníkov a plodná diskusia.

Partner projektu:   IVPRSR, LLA

Miesto konania:   Inštitút pre výskum práce a rodiny

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben